Портфоліо

Прізвище, ім'я, по батькові

Молчанова Ілона Олексіївна

Освіта, спеціальність за дипломом

Кіровоградський державний педагогічний університет                                                       імені В. Винниченка;

 учитель української мови і літератури та зарубіжної літератури

Місце роботи

Богданівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1                               імені І. Г. Ткаченка

Стаж роботи

1 рік

Методична проблема

Інтерактивні технології навчання у процесі розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

   
    На сучасному етапі модернізація навчально-виховного процесу покликана сприяти формуванню та розвитку творчої особистості, яка спроможна повноцінно реалізуватися в житті. Для цього їй потрібні певні навички: думати, розуміти сутність речей, аналізувати, осмислювати ідеї, шукати потрібну інформацію, тлумачити її, застосовувати за певних умов. 
    Уроки рідної мови та літератури – це напружена, науково організована й результативна праця всіх учнів у співпраці з учителем, яка розвиває творчі здібності; сприяє здобуванню знань самостійною роботою думки; диференціює та індивідуалізує процес навчання; стимулює роботу з додатковою літературою; розвиває аналітичне мислення, вміння робити узагальнення; формує в учнів навички самооцінки та самоконтролю своєї навчальної діяльності.
    У сучасних умовах гуманізації й демократизації навчального процесу як ніколи актуальні дидактичні заповіді В.Сухомлинського. У книзі „ Сто порад учителю” він писав: „Немає абстрактного учня. Мистецтво й майстерність навчання і виховання полягає в тому, щоб розкривати сили й можливості кожної дитини, дати їй радість успіху в розумовій праці...”

    Завдання вчителя - управляти процесами творчого пошуку, йдучи від простого до складного: створювати ситуації, що сприяють творчій активності та спрямованості школяра, розвивати його уяву, асоціативне мислення, здатність розуміти закономірності, прагнення постійно вдосконалюватися, розв'язувати дедалі складніші творчі завдання.  Що таке творча особистість? Як її виховати?Які методи і технології треба використовувати на уроках, щоб допомогти учневі знайти себе, свій творчий потенціал?
    Єдиним, на мою думку, найефективнішим засобом досягнення мети є інтерактивні технології навчання.  Саме такий підхід забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань,  сприяє розвитку творчої особистості.
    Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної дитини – основна мета, що покладена в основу інтерактивних  технологій навчання. Багато з них варті уваги сучасного педагога, який прагне дати якісний рівень знань, зробити урок цікавим, досягти максимального взаєморозуміння і співпраці між учителем та учнем.
      Важливим є те, що, застосовуючи елементи інтерактивного навчання на уроках української мови та літератури, учні вчаться бути демократичними, критично мислити, співпрацювати, приймати рішення, спілкуватися з іншими. 
    Основними методами і прийомами інтерактивного навчання є самостійна робота, проблемні та творчі завдання, запитання учнів до вчителя та навпаки.  Це такі технології як «Мікрофон», «Мозковий штурм», робота в парах, робота в малих групах, «Навчаючи – вчусь», «Метод ПРЕС», «Займи позицію», «Незакінчене речення». 
    Наприклад, інтерактивна технологія «Мікрофон» використовується найчастіше на етапі мотивації навчальної діяльності. Учні мають висловити власну думку про те, чого вони очікують від уроку (що дізнатися, чого навчитися, що пригадати), виходячи з теми. У такий же спосіб проводиться етап підсумку уроку.
Інтерактивна технологія «Метод ПРЕС» використовується для того , щоб  учні могли довести і обґрунтувати свою точку зору, відповідаючи на питання за схемою:
–    я вважаю,…
–    тому що … 
–    отже, ….
     Найчастіше ця технологія навчання використовується на уроках літератури при обговоренні проблемних питань. Учні на основі прочитаного твору можуть свідомо довести чи спростувати твердження, зробити певні висновки.
    Вивчаючи в 5 класі правопис префіксів з-, с- , використовується інтерактивна технологія «Мозковий штурм» :
     -  якого правила стосується сполучення слів «кафе «Птах»;
     -  сформулюйте це правило;
     - наведіть приклади слів на це правило.

       На етапі формування вмінь і навичок використовується інтерактивна технологія «Займи позицію». У 6 класі при вивченні теми «Кількісні й порядкові числівники» кожен учень витягає аркуш  із    написаним на ньому числівником. На дошці – в різних місцях – аркуші з написами: «кількісні», «порядкові». Школяр повинен підійти до відповідного аркуша, назвати свій числівник і обґрунтувати  вибір.
    Сприяють підвищенню творчої діяльності учнів   ігрові завдання. По-перше, такі завдання здебільшого є пошуковими. Вони ставлять учня перед необхідністю самостійно знаходити шляхи розв’язання, а отже, розпізнавати, аналізувати мовні факти, зіставляти їх і формулювати висновки. А це розвиває творчі здібності школяра, увагу, ініціативність. По-друге, робота з ігровими завданнями створює позитивну мотивацію навчання, пробуджує бажання знати. По-третє, самостійно відкриваючи для себе певні мовні явища, учень дістає задоволення, впевненість у своїх здібностях, що зумовлює самореалізацію особистості. 
     Є цілий спектр лінгвістичних ігор: кросворд, вікторина, аукціон, мовний конкурс, лінгвістична загадка, лінгвістична задача, «Сходи», «Перехрестя», ребус, «Ти – редактор», «Зайвина», «Спіймай помилку», «Вірю – не вірю», «Визбирувач», «Сортування», «Найрозумніший», «Мовна дуель», «Останнє слово – за тобою», «Хто швидше», «Лінгвоестафета», «Ти – учитель» тощо. Вони використовуються на різних етапах уроку.
     Наприклад, у 5 класі при вивченні теми «Антоніми» на етапі актуалізації опорних знань пропонується учням ігрове завдання «Відгадай загадку» :
    Куций хвіст і довгі ноги.
    Уночі і вдень – тривоги.
    Миру й спокою не знаю:
    Всіх боюся, утікаю.  (Заєць)    
Підкреслюються крейдою різних кольорів пари слів (куций – довгі, уночі – вдень, тривоги - спокою).
   Вправа «Мозковий штурм» допомагає оптимально перевірити домашнє завдання:
-    Чому саме ці слова об’єднано вчителем у пари?
-    Що можна сказати про значення даних слів?
-    Що можна сказати про їх належність до частин мови?
-    Як називаються такі слова?
    При вивченні теми «Вживання апострофа» учні розв’язують ребуси,пояснюють написання даних слів:
           7Я (сім’я),  гір   я (підгір’я).
                              під                                      
      Під час вивчення теми «Написання прізвищ» на етапі закріплення знань учням пропонується  розв’язати лінгвістичну задачу :
 Після закінчення уроку вчителька попросила учня покликати до кабінету Сердюк. Хлопець, вийшовши з кабінету, замислився: кого ж потрібно покликати, адже в класі є і Олена Сердюк, і Олег Сердюк?                                                                                                            
        Гра «Аукціон» (Тема «Фразеологізми» ) 
  Проводиться у формі аукціону або естафети: за 3 – 4 хв. учні повинні назвати якомога більше фразеологізмів зі словами: голова, язик, око, зуби, ноги.
      Орфографічна естафета 
Клас ділиться на команди (за рядами). На дошці записано слово з орфограмою (наприклад, директор). Кожен учасник команди повинен написати слово з орфограмою, яке б починалося буквою, на яку закінчилося попереднє. Виграє команда, що швидше впорається із завданням. (Наприклад: директор – рукавичка - ательє…).
      При вивченні теми « Іменник. Повторення» проводиться гра «Зайвина»:
Визначити «зайве» слово, обґрунтувати свій вибір.
1.    Марш, вежа, круча, плече, надія.
2.    Дріжджі, радощі, окуляри, листки, ножиці.
3.    Листоноша, дружина, староста, слуга, сирота.
     Також учні отримують домашнє завдання (для виконання за бажанням) творчого характеру: картку – пастку, словниковий диктант, скласти кросворд, ребус, лінгвістичну задачу, «Зайвину». Такі завдання, як правило, діти виконують із задоволенням.

     На  уроках літератури використовуються такі інтерактивні вправи: «діалог», «синтез думок», «кола Вена», «асоціативний кущ», «сенкан», «кубування», «метод шести капелюхів Едварда де Боно» та інші.
Доречними є також  нетрадиційні уроки: мовний турнір, брейн-ринг, урок-змагання, урок-подорож, урок-вікторина, урок-дослідження , які  зацікавлюють учнів і підвищують рівень творчої діяльності при вивченні рідної мови та літератури.
Впровадження таких вправ дає змогу розв’язати ряд завдань: 
-    розвивати критичне мислення школярів; 
-    навчити бачити помилки або логічні порушення у твердженнях інших учнів;
-     вміти аргументувати власні думки, змінювати їх;
-     формувати навички самооцінки, самоконтролю навчальної діяльності; 
-    сприяти розвитку творчого мислення, культури спілкування, виховувати активну особистість, яка вміє бачити, ставити і вирішувати нестандартні проблеми;
-     створювати успішну адаптацію учнів до сучасних соціально-економічних умов життя;
-    забезпечувати цілісність педагогічного процесу, єдності навчання і виховання учнів;
-    формувати потреби в знаннях, високих мотивів навчання і прагнення до самоосвіти.
     Але  виникають і певні труднощі, а саме:
-    іноді важко контролювати процес взаємонавчання; 
-    організувати роботу всіх учнів;
-    навчитися вислуховувати думку іншого;
-    навчитися аргументовано висловлювати свою думку. 

     Кожен з методів навчання має певні переваги і недоліки. Ефективність їх застосування визначається специфікою конкретного процесу навчання. Універсальних рекомендацій щодо складу і застосування методів навчання не існує. Учитель самостійно приймає рішення про використання того чи іншого методу на основі свого власного досвіду, врахування особливостей учнівської аудиторії з метою максимальної ефективності процесу навчання.

     Я вважаю, щоб розвинути допитливість та пізнавальний інтерес учнів, повести їх за собою з метою формування потреб до самостійного пошуку й засвоєння нових знань, треба, щоб учитель постійно перебував у  творчому пошуку. Адже ще Василь Сухомлинський закликав: «Будьте самі шукачами, дослідниками. Якщо не буде вогника у вас, вам ніколи не запалити його в інших...».